ZAkres specjalizacji

Zakres usług

Swoją ofertę kieruję do klientów indywidualnych i biznesowych. Rodzaj i sposób udzielenia pomocy prawnej każdorazowo jest uzależniony od problemu prawnego i stopnia jego skomplikowania. Podejmuję takie działania, które w jak najkrótszym czasie mają doprowadzić do rozwiązania problemu prawnego.

Udzielam porad prawnych, sporządzam i opiniuję umowy, przygotowuję całą niezbędną dokumentację dla podmiotów prawa gospodarczego, sporządzam pisma procesowe, reprezentuję moich Klientów przed wszystkimi sądami i organami administracji publicznej w Polsce. W razie konieczności kieruję sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego – celem przymusowego wyegzekwowania świadczenia od niesolidnego dłużnika.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się Państwo więcej o zakresie moich usług – zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką. Podczas rozmowy telefonicznej przedstawię zasady współpracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów udzielam również porad prawnych w formie on-line (w formie mailowej).

chairs, contemporary, furniture
USŁUGI

Zakres specjalizacji

Prawo korporacyjne

Prawo korporacyjne to dziedzina prawa, która ma duży wpływ na funkcjonowanie i efektywność spółek prawa handlowego. Prawo handlowe to wyjątkowo skomplikowana i obszerna materia, a niewłaściwe zastosowanie tych przepisów prawa może generować negatywne konsekwencje dla spółek i podmiotów zarządzających. Prawo korporacyjne to również wszelkiego rodzaju umowy i transakcje. Wsparcie prawne mojej Kancelarii w tym zakresie zaczyna się od doradztwa w zakresie wyboru formy prawnej dla prowadzonej działalności.

Wśród czynności związanych z obsługą korporacyjną spółek osobowych i kapitałowych, jakie gwarantuje moja Kancelaria możemy wyróżnić m.in.:

– bieżącą obsługę prawną spółek;

– utworzenie, zmiany, przekształcenia, dzielenia, łączenia oraz likwidację spółek prawa handlowego;

– reprezentację akcjonariuszy/wspólników podczas obrad Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników;

– reprezentację przed sądami we wszystkich postępowaniach związanych z funkcjonowaniem spółek, m.in.: zaskarżania uchwał organów spółki;

– sporządzanie umów, aneksów, uchwał oraz opinii prawnych.

Fuzje i przejęcia

Zmieniająca się rzeczywistość, ciągły postęp technologiczny oraz zmiany w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa powodują, że przedsiębiorcy przyjmują nowe strategie rozwoju. Jednym z najważniejszych narzędzi służących realizacji tej strategii są fuzje i przejęcia (M&A). W największym skrócie chodzi tutaj o sytuację, w której dochodzi do połączenia lub podziału spółek prawa handlowego, zmiany w strukturach właścicielskich lub też o transakcje zbycia przedsiębiorstwa. Moja Kancelaria Adwokacka zapewnia pełne wsparcie prawne w zakresie fuzji i przejęć spółek prawa handlowego. Nabycie innej spółki lub połączenie (fuzja) daje nowe możliwości dzięki dostępowi do nowych źródeł finasowania, bazy kontrahentów, know-how oraz dostępowi do nowych rynków. Są to jednak procesy bardzo skomplikowane i warto powierzyć prowadzenie takiej sprawy specjaliście.

Umowy

Przed zawarciem jakiejkolwiek umowy, warto zwrócić się do adwokata w celu jej zaopiniowania. W przeciwnym wypadku może się okazać, że interesy stron nie zostały wyważone w sposób prawidłowy i zawarcie takiej umowy będzie dla Państwa niekorzystne.

Przykładowe umowy opiniowane lub sporządzane przez Kancelarię:

– umowa przedwstępna;

– umowa sprzedaży;

– umowa darowizny;

– umowa o dożywocie;

– umowa ugody;

– umowa o dzieło;

– umowa zlecenia;

– umowa spółki;

– umowa najmu;

– i wszystkie inne umowy nazwane i nienazwane.

Pomoc Kancelarii w tym zakresie nie sprowadza się tylko do przygotowywania i opiniowania umów. Może bowiem zdarzyć się tak, że po zawarciu umowy druga strona nie wykonuje jej postanowień. Wówczas Kancelaria wzywa niesolidnego kontrahenta do wykonywania swoich obowiązków, a w razie jego dalszej absencji, kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Uzyskanie korzystnego orzeczenia przed sądem nie przesądza, że druga strona umowy zastosuje się do jego treści. W ostateczności Kancelaria kieruje sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego i przy pomocy sprawdzonych i skutecznych komorników sądowych na tej drodze egzekwuje wykonanie jego obowiązków.

Postępowania sądowe

Jakkolwiek polubowne metody rozwiązywania sporów w wielu sprawach mogą okazać się skuteczne, tak niekiedy konieczne stanie się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Postępowania sądowe mogą być wszczęte z Państwa inicjatywy lub odwrotnie – z inicjatywy innego podmiotu przeciwko Państwu. Wówczas konieczne i celowe stanie się opracowanie takiej strategii procesowej, która w możliwe największym stopniu zwiększy Państwa szanse na wygraną. Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie prawne dla swoich Klientów również w tej materii – we wszystkich sprawach i przed wszystkimi sądami w Polsce.

Prawo karne

Z zakresu prawa karnego zakres udzielanej przez Kancelarię pomocy prawnej polega m.in. na:

– reprezentowaniu jako obrońca podejrzanego/oskarżonego we wszystkich rodzajach przestępstw na każdym etapie postępowania (postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe);

– sporządzeniu odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków dowodowych, apelacji i innych pism;

– reprezentowaniu jako pełnomocnik pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych;

– reprezentowaniu w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie/tymczasowe aresztowanie;

– sporządzanie wszelkiego rodzaju środków odwoławczych;

– przygotowywanie wniosków o odroczenie wykonywania kary oraz przerwy w wykonywaniu kary, a także wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie;

– reprezentowaniu Klientów w sprawach o wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Odszkodowania lotnicze

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie prawne w prowadzeniu spraw o odszkodowania lotnicze. Zgodnie z treścią Rozporządzenia (WE) 261/2004 rzeczone odszkodowanie przysługuje w trzech sytuacjach:

a) lot był opóźniony, o co najmniej trzy godziny, przy czym czas opóźnienia liczymy w ostatecznym miejscu docelowym

b) lot został odwołany, to jest lot nie odbył się, choć był uprzednio planowany i zostało zarezerwowane przynajmniej jedno miejsce

c) linia lotnicza odmówiła przyjęcia na pokład

Wskazać również wypada, że odszkodowanie za lot przysługuje tylko wtedy, gdy:

a) lot miał charakter wspólnotowy, czyli trasa została wyznaczona na terenie Unii Europejskiej lub Norwegii, Szwajcarii oraz Islandii

b) miejscem wylotu jest lotnisko położone w Unii Europejskiej, a miejscem docelowym jest lotnisko w państwie trzecim niezależnie od linii lotniczej, która obsługiwała dany lot

c) miejscem wylotu jest lotnisko położone w państwie trzecim, a lotniskiem docelowym jest miasto w Unii Europejskiej, tylko gdy przewoźnik posiada ważną licencje na prowadzenie działalności w Unii Europejskiej.

Jeżeli zatem doświadczyliście Państwo podobnej sytuacji – zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką.

Odwołania od decyzji administracyjnych

Negatywne decyzje administracyjne często mogą pokrzyżować nawet najśmielsze plany gospodarcze. W takim wypadku niezbędne i konieczne stanie się wniesienie odpowiedniego środka odwoławczego. Problem polega na tym, że termin na jego wniesienie jest bardzo krótki, a jego niedotrzymanie może mieć bardzo negatywne skutki prawne. Aby skutecznie dochodzić swoich praw, warto powierzyć prowadzenie swojej sprawy adwokatowi.

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie prawne w sporządzaniu odwołań od decyzji administracyjnych – we wszystkich sprawach, w których niezbędne będzie podjęcie takiego działania.

Potrzebujecie Państwo pomocy prawnej?

Zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką. Do Państwa dyspozycji pozostawiam numer telefonu, adres e-mail oraz formularz kontaktowy.